Побудова графіків функцій

Натисніть на кнопку «побудувати» аби відобразити графік функції

Як користуватися програмою

За допомогою даної програми на Cubens можна побудувати графік функції онлайн.

 • Десяткові дроби потрібно розділяти крапкою
 • У деяких випадках можна не писати знаки множення
 • Можна будувати безліч графіків функцій одночасно
 • Можна налаштувати назви осей та їхні інтервали
 • Графік можна завантажити як PNG зображення
 • Графік можна роздрукувати
 • Можна отримати посилання на графік аби поділитись ним з іншими
 • При наведенні курсора на графік його можна рухати, а також збільшувати або зменшувати масштаб

Пропозиції та зауваження по роботі програми можна залишити в коментарях нижче.


Режими

На поточний момент в програмі доступні чотири режими:

 • Звичайний — в цьому режимі можна будувати графіки функцій задані рівнянням
 • Параметричний — дозволяє будувати графіки кривих, заданих параметрично, тобто, у вигляді та
 • Полярні координати — дозволяє будувати графіки кривих, заданих в полярній системі координат, тобто, рівнянням , де — радіальна координата, а — полярна координата
 • По точкам — цей режим призначений для будування графіків функцій вказуючи координати їхніх точок

Графік функції

Залежність змінної від змінної називається функцією, якщо кожному значенню відповідає єдине значення .

Функція позначається або однією буквою , або , або рівністю .

Область визначення функції — це всі значення, які може приймати аргумент (змінна ).

Область значень функції — це всі значення, які може приймати функція (змінна ) при всіх із області визначення функції.

Функцію можна задати за допомогою таблиці, графіка або формули. Формула задає правило, за яким кожному значенню аргументу ставиться у відповідність значення функції .

Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини з координатами , де перша координата пробігає всю область визначення функції , а друга координата — відповідне значення функції у точці .

Оператори

Значення Опис
+ додавання
- віднімання
* множення
/ ділення
^n зведення в ступінь n
^(1/n) корінь n-го ступеня
() дужки

Функції

Значення Опис
abs(x) модуль x
sqrt(x) квадратний корінь з x
nthRoot(x,n) корінь n-го ступеня з x
pow(x,n) зведення x в ступінь n
exp(x) експонента від х (число Ейлера в ступені x)
log2(x) логарифм за основою 2 від x
log10(x) логарифм за основою 10 від x
ln(x) натуральний логарифм від x
min(...) мінімум із вибірки чисел
max(...) максимум із вибірки чисел

Тригонометричні функції

Значення Опис
sin(x) синус х
cos(x) косинус х
tan(x) тангенс х
1/tan(x) котангенс х
asin(x) арксинус х
acos(x) арккосинус х
atan(x) арктангенс х
PI_HALF-atan(x) арккотангенс х
sinh(x) гіперболічний синус х
cosh(x) гіперболічний косинус х
tanh(x) гіперболічний тангенс х
1/tanh(x) гіперболічний котангенс х

Константи

Значення Опис
PI число Пі (3,14159...)
PI_HALF число Пі поділене на 2
PI_TWICE число Пі помножене на 2
ONE одиниця
ZERO нуль
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: